top of page

Booking- og betalingsvilkår

Bookingvilkår:

Ved booking av aktivitet forplikter man seg til å møte til bestilt tid.
Betaling av bestilt tid gjøres online eller ved oppmøte før banen tas i bruk. Vi har baller, men det er også mulig å bruke egen ball.  
 
Våre bookingvilkår overgår Matchi sine vilkår. Matchi er kun benyttet til å sette opp timer for å gi tilgang til kunder samt belysning på bannen.

Ved booking av lokalet til arrangementer forplikter man seg til å møte til bestilt tid. Betaling av bestilt tid gjøres online eller ved oppmøte før banen tas i bruk.  

Endring av booking for enkeltaktivteter:

Endring av tidspunkt må skje senest 2 dager (48 timer) før bookingen. Ønsker dere å endre bookingen ved mindre enn 48 timer før vil dere måtte betale 50% av bookingen. Endringer ved mindre enn 24 timer er ikke mulig og dere blir nødt til å betale for bookingen.

Endring av booking for arrangementer:

Endring av tidspunkt må skje senest 7 dager før bookingen. Ønsker dere å endre bookingen ved mindre enn 7 dager før vil dere måtte betale 50% av bookingen. Endringer ved mindre enn 48 timer er ikke mulig og dere blir nødt til å betale for bookingen.
 
Endring av booking for faste avtaler:
 
Endring av tidspunkt må skje senest 7 dager før bookingen. Ønsker dere å endre bookingen ved mindre enn 7 dager før vil dere måtte betale 50% av bookingen. Endringer ved mindre enn 48 timer er ikke mulig og dere blir nødt til å betale for bookingen.
 
Priser per timer kan endre seg fra avtale dersom timer avbestilles. Rabaterte priser for faste avtaler er basert på antall timer. 

Avbestilling:  

Avbestilling må meldes fra pr e-post senest 2 dager før booking. Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp.

Avbestiller man mindre enn 24 timer før, må man betale hele beløpet. Maks 4 avbestillinger i året pr lag.  

Avbestilling av arrangement booking:  Avbestilling må meldes fra pr e-post senest 7 dager før avtalt arrangement dato og tid. Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp. Avbestiller man mindre enn 2 dager før, må man betale hele beløpet.
 
Avbestilling av timer i fast avtale:  Avbestilling må meldes fra pr e-post senest 7 dager før avtalt dato og tid. Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp. Avbestiller man mindre enn 2 dager før, må man betale hele beløpet. 

Skader og tyveri:

Ved skader på gjenstander og tyveri som finner sted i forbindelse med deres booking vil dere bli holdt ansvarlig for å dekke kostnader knyttet til skadene og tyveriet. Dette innebærer erstatning og eventuelle inntektstap.
 
Uforutsette hendelser:
 
Ved uforutsette hendelser som for eksempel brannnalarm eller lignende hendels hvor gjester må forlate lokalet hvor Off-Pitch ikke står anvarlig, er det ingen krav til delvis eller fult refundert beløp for leie.
 

Rydding og renhold:
 

Dere er ansvarlig for at lokalet ryddes og vaskes før det forlates. Lokalet skal forlates i samme stand som før arrangementet og forlates innen den brukstid som er meldt.
Dersom dette ikke overholdes vil dere bli belastet for kostnader knyttet til rydding og vasking av lokalet.

Kjøpsvilkår:

Våre kjøpsvilkår kan endres, vi ber deg derfor alltid å lese gjennom disse før du bestiller. Når du godkjenner kjøpet ditt hos oss, godkjenner du også våre kjøpsvilkår. 

Kjøpet er utført når du har fått ordrebekreftelsen og det er ditt ansvar å sørge for at de opplysningene du har gitt oss som navn, e-postadresse og postadresse stemmer. Du må være 18 år for å handle i vår nettbutikk.

Vi har begrensning på maks 15 varer per bestilling. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post], [tele- fonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Angrerett

Du har alltid rett til å heve kjøpet innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn til det. Angrefristen begynner å løpe fra den dagen du mottar din ordre. Den enkleste måten å benytte seg av angrefristen på, er å kontakte oss via chaten  eller via booking@off-pitch.no med ordrenummer.

For å overholde angrefristen er det imidlertid nok at du gir oss beskjed om at du har bestemt deg for å trekke deg fra kjøpet før angrefristen har utløpt.

Returadress:

Off-Pitch AS,

Postboks 674 Løren,

0507 Oslo

Norge

Frakt og Levering:

Normal leveringstid er 1-6 arbeidsdager.
Under salgsperioder og høytider kan vi ha noe lenger leveringstid. 

Gratis standardfrakt ved kjøp over 1000 kr.

Frakt med Posten Norge.

 
 

Personvernerklæring

Off-Pitch er en del av Off-Pitch AS og Off-Pitch Holding AS.

1       Hva er personopplysninger?

Personopplysninger dekker alle opplysninger som kan benyttes for å identifisere en person. Personopplysninger kan for eksempel være fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger.

2       Hvilke personopplysninger behandles?

Det er Off-Pitch AS som er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personopplysninger. Vi ønsker å gi deg en best mulig handleopplevelse hos oss, og her finner du en oversikt over hvilke personopplysninger vi behandler i henhold til personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR»).


Dette er personopplysningene vi behandler:

 • Grunnleggende informasjon du oppgir, som navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse etc. Denne informasjonen registreres via din VarnerID. Informasjonen du oppgir vil også kunne bli beriket via oppslagstjenester (f.eks. vi henter din kontaktinformasjon). Dette gjør vi for å kunne levere tjenestene vi tilbyr, til identifikasjon og registrering, for å yte god service etc. 
   

 • Opplysninger om brukerkonto i våre nettbutikker, slik som ordreopplysninger, personverninnstillinger, enhet, nettverksadresse, by/land etc. Dette for å kunne administrere ditt kundeforhold og gi deg en bedre handleopplevelse, yte god service og ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være noe.

 • Opplysninger i forbindelse med bruk av tjenestene våre. For eksempel hvilken enhet du benytter når du besøker våre nettsider, data samlet inn via informasjonskapsler rundt hvilke sider du besøker, hvilken kommunikasjon du har mottatt og agert i, hvilke produktvarslinger du har mottatt, hvilke medlemstilbud og tilpasset innhold du har benyttet, besvarte kundeundersøkelser etc.
   

 • Opplysninger i forbindelse med kjøp og reservasjoner. For eksempel hvilke produkter du har kjøpt, hvilken butikk du har handlet i, reservasjoner du har gjort i våre butikker, hvilken leveringsmetode du benyttet, betalingsmetode etc.
   

 • Informasjon utledet fra annen informasjon, enten generert eller oppgitt, slik som markedsføringssegmenter og annen informasjon om våre brukeres handlevaner for bedre å forstå disse.
   

 • Informasjon du oppgir via vår kundeservice
   

 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av dine samtykker. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

 

3       Hva brukes mine personopplysninger til og på hvilke grunnlag?

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

3.2      Levere våre produkter 

Dine personopplysninger blir brukt for å levere best mulig produkter til deg, og det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle en avtale du er part i. Dette gjelder formål som:

 • Administrere dine ordre/kjøp/returer i nettbutikk eller butikk

 • Opprettelse av brukerkonto slik at også du kan administrere dine ordre/kjøp/returer i nettbutikk eller butikk

 • Informasjon/oppdateringer angående dine ordre/kjøp/returer i nettbutikk eller butikk

 • Svare på dine henvendelser i forbindelse med et kjøp

 • Sende digital kvittering til kunder som ønsker det, ved kjøp i en av våre fysiske butikker

 • Gi deg mulighet til å delta i trekningen av “limited edition”-produkter el.
   

 

3.2      Formål knyttet til markedsføring

En del av medlemsavtalen er å gi deg tilpasset innhold, tips, invitasjoner til events, konkurranser og gode tilbud i egne og andre digitale kanaler, medlemskampanjer og informasjon om fordelsprogrammet

De formål som er angitt under, gjelder markedsføring. Dersom du ikke ønsker markedsføringshenvendelser basert på berettiget interesse via SMS, e-post eller andre kanaler, kan du når som helst endre dette i personverninnstillingene på Mine Sider.


Direkte markedsføring

For å kunne kommunisere nyheter, gode tilbud, tips, invitasjoner til events, konkurranser, informasjon om funksjonalitet, endringer/nyheter i våre tjenester, eller annet som antas å være relevant for deg, via epost eller SMS.

Er du medlem i fordelsprogrammet, er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet å oppfylle fordelsavtalen.

Har du en brukerkonto i vår nettbutikk er det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet berettiget interesse.

Dersom du ikke ønsker å motta slike markedsføringshenvendelser på epost eller sms, kan du når som helst endre dette i dine personverninnstillinger under Mine Sider. Vi må likevel kunne kommunisere nødvendig informasjon i forbindelse med ditt medlemskap og eventuelle endringer i medlemsvilkår til deg, og en av disse kanalene er derfor obligatorisk å ha for dette formålet.  
 

Markedsføring i våre digitale flater

Vi ønsker å markedsføre våre produkter og tjenester ved å tilpasse innhold på våre nettsider basert på personopplysninger, innstillinger, preferanser, kjøps- og bruksmønster slik at din kundeopplevelse blir best mulig. Hvilken informasjon som brukes, vil avhenge av om du er medlem, har brukerkonto eller er besøkende.

 

Det rettslige grunnlaget for behandling for deg som medlem eller som har brukerkonto i nettbutikken er å oppfylle en avtale du er part i.

Det rettslige grunnlaget for behandling for deg som handler som gjest eller er besøkende på vår nettside er berettiget interesse.
Med vennlig hilsen
Off-Pitch Norge 
bottom of page